Πολιτική κατά της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία

Η Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή σε περιστατικά βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, συνέταξε και υιοθετεί την παρούσα πολιτική, συμμορφούμενη με το εθνικό δίκαιο, το νόμο 4808/2021 (ο οποίος επικύρωσε την Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 190/21.06.2021 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και την με αρ. ΔΙΔΙΑΔ/Φ.64/946/ΟΙΚ.858 (Β΄343) Υ.Α..

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων,  η δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια στην κεντρική υπηρεσία και τις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση.

Πολιτική κατά της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία