Σχέδιο Αποτροπής Καπνίσματος του Κέντρου Υγείας Ηρακλείου

·         Ολική απαγόρευση καπνίσματος και κατανάλωσης προϊόντων καπνού σε όλους τους χώρους του νοσηλευτικού ιδρύματος/κέντρου υγείας/υπηρεσία υγείας

Σκοπός της αναπτυσσόμενης στρατηγικής, όπως αυτή υλοποιείται με την εφαρμογή των μέσων και μέτρων των Σχεδίων Αποτροπής Καπνίσματος, αποτελεί η διασφάλιση της δημόσιας υγείας μέσω της αποτροπής, σε όλους τους δημόσιους χώρους και χώρους συνάθροισης κοινού, των δυσμενών επιπτώσεων του καπνίσματος στην υγεία των πολιτών, αλλά και η πρόληψη μέσω της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου, καθώς και των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού (π.χ. ανήλικων, ατόμων με προβλήματα υγείας) σχετικά με τις βλαβερές επιπτώσεις του καπνίσματος και της έκθεσης σε αυτό στην υγείας τους.

Στόχος των μέτρων αποτροπής καπνίσματος που περιλαμβάνονται στη στρατηγική αποτροπής καπνίσματος της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και των εποπτευόμενων μονάδων της, είναι η εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας με ενιαίο σε περιφερειακό επίπεδο τρόπο για τις μονάδες υγείας εποπτείας της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, η ανάπτυξη δράσεων δημοσιότητας με κοινή επικοινωνιακή ταυτότητα και η διασφάλιση της εφαρμογής της ολικής απαγόρευσης του καπνίσματος σε δομές παροχής υπηρεσιών υγείας με τον ορισμό διαδικασιών και αρμοδίων οργάνων εποπτείας και ελέγχου.

Η ενημέρωση του προσωπικού των μονάδων υγείας και των επισκεπτών σχετικά με την ισχύουσα αντικαπνιστική νομοθεσία σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας αποτελεί βασικό πυλώνα εφαρμογής και επιτυχίας του Σχεδίου Αποτροπής Καπνίσματος κάθε μονάδας υγείας, αλλά και για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το νομικό πλαίσιο καθορίζει τους χώρους όπου απαγορεύεται το κάπνισμα, τον ελεγκτικό μηχανισμό, τις κυρώσεις και τα πρόστιμα σε φυσικά πρόσωπα και υπεύθυνους χώρων, ιδιωτικών και δημόσιων, καθώς και τις διαδικασίες ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων, επιβολής των προβλεπομένων κυρώσεων, είσπραξης προστίμων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία.

Ως κάπνισμα εννοείται η χρήση τσιγάρου, πούρου, πίπας, το άτμισμα, τα θερμαινόμενα, ο ναργιλές.

 • ΝΟΜΟΙ (όπως τροποιήθηκαν και ισχύουν)
 1. Ν. 3420/2005 (ΦΕΚ 298/Τεύχος Α΄/6-12-2005)
 2. Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262/Τεύχος Α΄/23-12-2008)
 3. Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Τεύχος Α΄/3-8-2010)
 4. Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Τεύχος Α΄/2-3-2011)
 5. Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Τεύχος Α΄/24-12-2014)
 6. Ν. 4419/2016 (ΦΕΚ 174/Τεύχος Α΄/20-9-2016)
 7. Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Τεύχος Α΄/9-3-2019)
 8. Ν. 4633/2019 (ΦΕΚ 161/Τεύχος Α΄/16-10-2019)
 • ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 1. Η υπ’ αρ. πρωτ. Δ2β/Γ.Π.οικ. 80727/15-11-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4177/Τεύχος Β΄/15-11-2019)
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
 1. Η υπ’ αρ. πρωτ. Δ2β/Γ.Π. οικ. 90189/20-12-2019 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: Ψ1ΙΥ465ΦΥΟ-3ΜΡ)